System Sygnalizacja Włamania i Napadu

CENTRALE ALARMOWE

Centrala alarmowa jest urządzeniem decyzyjnym w systemie SSWiN. Na podstawie informacji otrzymywanych z czujek oraz algorytmów zaprogramowanych przez użytkownika określa czas i rodzaj wyzwalanego alarmu.

Pracę central alarmowych charakteryzują co najmniej 3 stany pracy: czuwanie, dozór i alarm. Czuwanie jest to gotowość centrali do przyjęcia sygnałów alarmowych z linii 24-godzinnych, linii sabotażowych i układu zasilania, dozór - to gotowość centrali do przyjęcia sygnałów, jak w stanie czuwania, oraz sygnałów z linii dozorowych; alarm to uruchomienie wszystkich dołączonych urządzeń zewnętrznych po przyjęciu sygnału alarmowego. Alarm i uszkodzenia winny być sygnalizowane oddzielnie. Możliwe jest stworzenie warunków do transmisji sygnałów alarmowych bądź ostrzeżenia o awarii systemu do oddalonego centrum nadzoru (stacji monitorującej, policji). Tor transmisji takich sygnałów wychodzący poza teren obiektów objętych ochroną winien być odpowiednio zabezpieczony.

Użytkownik komunikuje się z systemem alarmowym za pomocą klawiatury LED bądź LCD, która przekazuje mu informacje za pomocą sygnalizacji akustycznej i optycznej (np.: potwierdzenie naciśnięcia klawiszy, odliczanie opóźnienia, sygnalizacja stanów centrali).

Centrale alarmowe posiadają pamięć zdarzeń, w której zapisywane są informacje o wszelkich zdarzeniach i przyporządkowane im data i czas wystąpienia zdarzenia, np.: alarm na aktywnych liniach dozorowych, włączanie i wyłączanie stref dozorowych, zaniki sieci zasilającej itp.

Centrale obsługują pewną liczbę dowolnie programowanych wejść i posiadają wyjścia o dowolnym przeznaczeniu.

Najczęściej spotykanymi parametrami programowania są:
  - typ wejścia (NO, NC lub parametryczne),
  - rodzaj wejścia (włamaniowe, pożarowe, sabotażowe, instalacyjne),
  - opóźnienie na wejście,
  - minimalny czas trwania kryterium alarmu, po którym następuje reakcja centrali,
  - sposób reakcji na ciągłe kryterium alarmu,
  - podział na strefy dozorowe,
  - kody dostępu użytkowników,
  - kody przymusu umożliwiające wyłączanie dozoru centrali z jednoczesnym przesłaniem sygnału alarmowego do stacji nadzorującej,
  - przyporządkowanie strefom kodów i czasów dostępu,
  - ustalenie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu,
  - przyporządkowanie wejść strefom dozorowanym,
  - czas trwania alarmu,
  - opóźnienie włączenia alarmu.

Na wejścia centrali (linie dozorowe) doprowadzane są sygnały z czujek. W razie wystąpienia alarmu czujki zmieniają stan wyjścia na kilka-kilkanaście sekund, po czym wracają do stanu czuwania. Linia dozorowa zakończona jest rezystorem ustalającym prąd linii w stanie dozorowania. Sygnały z linii dozorowych są przetwarzane na sygnały elektryczne. Centrala kontroluje stan linii dozorowych przez pomiar lub porównanie R, I lub U. Wejścia centrali umożliwiają odróżnienie alarmu spowodowanego zadziałaniem czujki od alarmu spowodowanego uszkodzeniem lub sabotażem linii dozorowej.

Centrala określa moment wystąpienia sygnału alarmu. Po wystąpieniu kryterium alarmu uruchamiane są przyłączone do centrali sygnalizatory optyczne i akustyczne. Sygnały alarmowe bądź ostrzeżenia o awarii systemu mogą być transmitowane do stacji monitorującej. Transmisja takich sygnałów może być wykonana przewodowo lub bezprzewodowo, za pomocą fal radiowych.

Łączność telefoniczną między systemem a użytkownikiem systemu, konserwatorem bądź stacją monitorującą zapewniają dialery. W trybie alarmowania dialer dokonuje połączenia z każdym z wprowadzonych do pamięci numerów telefonów, następnie generuje sygnał akustyczny lub komunikat słowny (jeśli zastosowano syntezer mowy). Cała procedura jest powtarzana aż do czasu powiadomienia wszystkich abonentów z ustalonej listy połączeń.

Zasilanie centrali odbywa się z dwóch niezależnych od siebie źródeł: podstawowego (sieć energetyczna) i rezerwowego (bezobsługowe szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe). Każde z tych źródeł winno gwarantować poprawną pracę centrali we wszystkich fazach jej działania.

 

CZUJKI W SYSTEMACH ALARMOWYCH

Pasywne czujki podczerwieni (PIR)

Ciało ludzkie emituje promieniowanie podczerwone o długości fali ok. 10 mikrometrów. Ponieważ moc promieniowania emitowanego przez człowieka jest niewielka na tle otoczenia i trudno byłoby wykryć zmianę poziomu promieniowania w całej przestrzeni objętej zasięgiem czujki, stosuje się złożone układy optyczne do odpowiedniego uformowania pola widzenia czujki. Może być ono uformowane w kilkadziesiąt wiązek w kilku płaszczyznach za pomocą soczewek Fresnela lub w postaci kurtyn, za pomocą optyki zwierciadlanej.

Każdorazowo, gdy człowiek wchodzi lub wychodzi z wiązki (kurtyny) pola widzenia, czujka rejestruje zmianę. Gwałtowna zmiana temperatury może spowodować wyzwolenie fałszywego alarmu. Powolne, stopniowe zmiany temperatury nie spowodują reakcji czujki. Kąt pola widzenia czujki to 90...120 stopni. Typowy zasięg to 12...15m.

Ponieważ dla PIR nieprzezroczyste są ściany, meble, zasłony, szkło - w pomieszczeniach umeblowanych bądź o nieregularnych kształtach mogą się więc tworzyć martwe strefy. W takich przypadkach przydatne są czujki PIR kurtynowe, korytarzowe, sufitowe.

Czujki mikrofalowe

W czujkach mikrofalowych ruchu wykorzystano efekt Dopplera do wykrywania poruszających się obiektów. Mikrofale przenikają powietrze i próżnię, przenikają w mniejszym bądź większym stopniu każdy niemetaliczny materiał.

Czujki te nie mogą być umieszczone obok świetlówek czy innych lamp wyładowczych. Nie mogą "patrzeć" na ścianę zewnętrzną - promieniowanie mikrofalowe przenika przez ścianę, plastyk i szkło; może wystąpić kryterium alarmu na skutek ruchu osób lub samochodów na zewnątrz. Idealnym lustrem dla mikrofal jest metalowy przedmiot. Może on przypadkowo skierować mikrofale na okno, drzwi bądź ścianę zewnętrzną.

Czujki powinny być montowane wysoko i skierowane na podłogę - zmniejsza to prawdopodobieństwo odbicia w dowolnym kierunku.

Czujki wibracyjne

Czujki wibracyjne wyposażone w czujniki piezoceramiczne reagują na drgania mechaniczne podłoża, do którego są przymocowanie oraz pojedyncze silne wstrząsy podłoża i uderzenia w drzwi, okna, ściany i stropy chronionego pomieszczenia. Amplituda, częstotliwość i czas trwania sygnału dostarczonego przez czujnik jest analizowana w specjalnym procesorze. Każda próba przebicia się do obiektu chronionego (np. kucie, wiercenie, uderzanie ciężkim narzędziem) powoduje wystąpienie kryterium alarmu.

Czujki inercyjne

Zanim intruz dostanie się do chronionego obiektu, będzie próbował sforsować drzwi, okna, kraty, ściany itp. używając wszelkich dostępnych narzędzi, jak np. piła, łom, wiertarka. Wszelka próba forsowania zamków lub okien czy też próba przebicia się przez ścianę, spowoduje powstanie drgań wysokiej częstotliwości. Drgania te powodują przemieszczanie się materiału, do którego przymocowany jest czujnik inercyjny.

Drgania w określonym zakresie częstotliwości (10Hz - 5000Hz) i przyspieszeniu równym przyspieszeniu ziemskiemu będą identyfikowane przez czujkę inercyjną, jako kryterium alarmu. Jest to więc czujka "wczesnego ostrzegania". Umożliwia wykrycie intruza, zanim ten dokona nieodwracalnych zmian w systemie i chronionym obiekcie. Jest to również znakomity element ochrony obwodowej - zapewni ochronę obiektu, w którym przebywają osoby uprawnione.

Czujki stłuczenia szkła

Są to czujki mikrofonowe szczególnie czułe na brzęk tłuczonego szkła - reagują na sygnały o wysokich częstotliwościach (pękanie szkła - częstotliwość powyżej 100Hz) oraz na sygnały w paśmie akustycznym (uderzenia podczas tłuczenia - częstotliwość od 6 do 30kHz), natomiast nie reagują na inne hałasy zewnętrzne (np.: dźwięki związane z trzaskaniem drzwiami, dzwonienie kluczy itp.). Są odporne na wstrząsy sejsmiczne.

Czujki stłuczenia szkła nie powinny być instalowane w pobliżu klimatyzatorów, źródeł dźwięku. Materiały pochłaniające dźwięk (zasłony, draperie, płytki akustyczne itp.) zmniejszają zasięg czujki. Niektóre typy czujek oprócz kryterium stłuczenia szkła uwzględniają jeszcze kryterium fali uderzeniowej (małe częstotliwości).

Czujki magnetyczne

Czujki te zawierają zawsze 2 elementy: magnes i kontaktron. Po oddzieleniu od siebie magnesu i kontaktronu następuje rozwarcie (bądź zwarcie) obwodu. Specjalna konstrukcja tych czujek daje możliwość umieszczania ich wewnątrz drzwi, okien (kontaktrony czołowe) bądź na ich powierzchniach (kontaktrony boczne). Można montować odpowiednie kontaktrony na drzwiach metalowych (bez obawy o stopniowe rozmagnesowanie i utratę stabilności pracy) oraz chronić wjazdy do chronionych obiektów (np. kontaktrony garażowe).

Czujki dualne

Czujka dualna, to czujka wykorzystująca dwa różne rodzaje detekcji. Jeżeli jeden detektor wykryje intruza, wówczas czujka oczekuje przez pewien czas na potwierdzenie tego faktu przez drugi detektor. Nie jest konieczne, aby oba detektory zadziałały w tym samym czasie. Wyjścia detektorów dołączone są z reguły do układu logicznego "AND" (wygeneruje sygnał alarmu, gdy intruz zostanie wykryty przez obie czujki) lub "OR" (wygeneruje alarm gdy intruz zostanie wykryty przez jedną z czujek).

Optyczne czujki dymu

Reagują na produkty spalania powodujące osłabienie lub rozproszenie światła w zakresie widma podczerwonego; są szczególnie polecane do wykrywania pożaru jeszcze przed jego wystąpieniem: wykrywają one dym tlących się przedmiotów. Powstaje wtedy lekki ale silnie rozpraszający światło dym.

 

SYGNALIZACJA ALARMU

Po wystąpieniu kryterium alarmu uruchamiane są przyłączone do centrali sygnalizatory optyczne i akustyczne. Montowane są one wewnątrz chronionego obiektu i na zewnątrz.

Sygnalizatory zewnętrzne o głośności minimum 105dB wykonywane są z tworzywa odpornego na narażenia mechaniczne oraz zabezpieczone przed oderwaniem od ściany. Często posiadają własne zasilanie rezerwowe (własny akumulator), który odciąża pracę centrali alarmowej i zapewnia sygnalizację alarmu nawet po odcięciu przewodów łączących sygnalizator z systemem.

Statystyki

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Sklep Firmowy Coral

Towarowa 1
15-007 Białystok

Pracujemy:

Poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00

Lokalizacja

developed by globbers joomla extensions
2019     Salon Firmowy CORAL